پروژه های طراحی و ساخت بانک خازنی/ فیلتر هارمونیک خازنی فشار ضعیف

در این پروژه ها ابتدا آنالیز شبکه توزیع جهت بررسی شرایط هارمونیکی و همچنین برآورد نیاز مجموعه به خازن گذاری انجام شده و ضمن ارائه گزارش مهندسی نسبت به طراحی و ساخت بانک فیلتر خازنی و یا اصلاح بانک خازن خالص به بانک فیلتر هارمونیک خازنی اقدام میگردد.

  • طراحی و ساخت بانکهای فیلتر هارمونیک خازنی جهت صنایع فولاد
  • طراحی و ساخت بانکهای فیلتر هارمونیک خازنی جهت صنایع لوله و پروفیل
  • طراحی و ساخت بانکهای فیلتر هارمونیک خازنی جهت صنایع نساجی و چوب و کاغذ
  • طراحی و ساخت بانکهای فیلتر هارمونیک خازنی جهت صنایع کابل سازی
  • اصلاح بانک خازنی موجود به بانک فیلتر هارمونیک خازنی در صنایع غذایی و کارتن سازی