تابلوهای توزیع و سیستمهای حفاظت و کنترل

  • طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای فشار ضعیف فیکس و کشویی بر مبنای تیپهای Rittal , MCC  Sivacon
  • طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای فشار متوسط بر مبنای تیپهای Uniswitch, Unisafe, Conventional
  • طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای کنترل PLC  
  • طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای RTU  
  • طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای کنترل- حفاظت 
  • طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای & Synchronizing ATS, Changeover, Paralleling/Load Sharing
  • طراحی، ساخت و اجرای تابلوهای بانک خازنی ، فیلتر هارمونیک  فشار ضعیف و متو سط، بانکهای استراکچری فضای آزاد و مسقف
  • مهندسی و اجرای سیستمهای مدیریت انرژی و مانیتورینگ پارامترهای الکتریکی در شبکه های توزیع،سیستمهای اندازه گیری/ مانیتورینگ بر مبنای پروتوکلهای صنعتی
  • مهندسی و اجرای سیستمهای راه اندازی و مدیریت انرژی موتورهای الکتریکی