پروژه های دیزل ژنراتور

  • نیروگاه دیزل 3*2500kVA و واحدهای اضطراری  2*1100kVA , 1*1250kVA برون مرزی
  • نیروگاه دیزل 4*3000kVA و 6*650kVA برون مرزی
  • سیستم دیزل ژنراتورهای اضطراری به همراه تابلوهای مربوطه 16*50kVA جهت صنایع داخلی در ایران
  • سیستم دیزل ژنراتورهای اضطراری به همراه تابلوهای مربوطه 16*150kVA جهت صنایع داخلی در ایران
  • سیستم دیزل ژنراتورهای اضطراری به همراه تابلوهای مربوطه 13*50kVA جهت صنایع داخلی در ایران