پروژه های یو پی اس

  • طراحی و اجرای سیستم یو پی اس 120kVA*2 به صورت Parallel Redundant جهت صنایع دارویی
  • طراحی و اجرای سیستم یو پی اس به ظرفیت1*160kVA  جهت کارخانه صنایع غذایی
  • طراحی و اجرای سیستم یو پی اس به ظرفیت1*200kVA  جهت کارخانه صنایع دارویی
  • طراحی و اجرای سیستم یو پی اس به ظرفیت200kVA*2, 1*120kVA  جهت دو اپراتور دیتا و مخابراتی
  • طراحی و اجرای سیستم یو پی اس به ظرفیت 30kVA, 1*160kVA جهت دو بیمارستان
  • مهندسی و نظارت بر اجرای 100kVA یو پی اس صنعتی جهت پلنت سنگ آهن