بانک خازنی فشار متوسط جهت صنایع پتروشیمی

پروژه طراحی و ساخت بانکهای خازنی فشار متوسط اتوماتیک:

  • پروژه نمونه جهت دو پلنت صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر که بانک خازنی در آنها به صورت اتوماتیک اجرا گردیده است.