برگزاری دوره های آموزشی

 کیفیت توان و هارمونیکهای شبکه

 سیستم ارتینگ و ولتاژهای گذرا 

سیستمهای اندازه گیری و حفاظت شبکه های توزیع

طراحی پستهای برق واحدهای صنعتی تا 36kV

طراحی و انتخاب دیزل و نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک ( تا 25MW)