شرح خدمات در زمینه ابزار دقیق و کنترل فرآیند

  1. مهندسی و تولید مدارک ابزار دقیق
  2. مهندسی و تولید مدارک سیستم کنترل پروژه
  3. مهندسی و تولید مدارک جهت سیستم Data Acquisition پروژه
  4. ارائه خدمات مهندسی مشخصات تجهیزات ابزار دقیق، کنترل، تله متری و نرم افزارهای کنترل و اسکادا
  5. نصب تجهیزات ابزار دقیق
  6. ساخت تابلوهای کنترل و مانیتورینگ و RTU ی پروژه
  7. خدمات Commissioning , Integration تجهیزات ابزار دقیق و سیستم کنترل