شرح خدمات در زمینه دیزل ژنراتورها و تولید پراکنده

  • مهندسی و اجرای سیستم دیزل ژنراتور جهت کاربردهای Standby, Prime  مورد نیاز واحد صنعتی
  • طرح اتصال به شبکه شامل آنالیزهای (پخش بار، اتصال کوتاه، سیستم زمین، هماهنگی حفاظتی و پایداری شبکه)
  • طراحی پایه و انتخاب Main Unit از حیث تعداد و ظرفیت و برآورد خروجی نیروگاه بسته به ساختگاه و بهره برداری
  • طراحی و مهندسی ترانس Step Up متناسب با شبکه و نقطه اتصال و بر اساس طرح اتصال به شبکه
  • طراحی، ساخت و نصب تابلوی قدرت، پاراللینگ و سنکرونایزینگ واحدها
  • طراحی، ساخت و نصب تابلوهای MV سمت شبکه
  • طراحی و اجرای سیستم زمین (Earthing & Lightning) نیروگاه، طراحی و اجرای Crane نیروگاه
  • نصب مکانیکال واحد Heat exchanger های ژاکت و اگزوز
  • نصب و پایپینگ سیستمهای Cooling, Gas Train, Lubrication Oil, Air Handling, Exhaust, Starting
  • راه اندازی و سنکرونایزینگ نیروگاه با شبکه و تعمیرات و نگهداری نیروگاه