تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط

  • طراحی و ساخت تابلوهای توزیع فشار ضعیف طرح Rittal , Sivacon
  • طراحی و ساخت تابلوهای فشار متوسط تیپ  Compact UniSwitch,  AIS UniSafe
  • طراحی و ساخت بانکهای خازنی/ فیلتر هارمونیک خازنی متداول و ماژولار، بانکهای فشار متوسط داخلی، فضای آزاد و مسقف
  • طراحی و ساخت سیستمهای کنترل PLC و مانیتورینگ/ تابلوهای RTU/ تابلوهای کنترل و حفاظت
  • طراحی و ساخت تابلوهای ATS, Changeover, Paralleling, Synchronizing